Welkom - Bienvenue

De VMCF is een liefhebbersfederatie die als voornaamste doel heeft de amateurmotorliefhebber op een veilige en aangename manier motorsport te laten beoefenen.
La VMCF est une fédération d’amateurs qui a pour but principal de permettre aux amateurs et aux amoureux des sports moteurs de pratiquer leur passion de manière agréable et en toute sécurité.

Reglement

VMCF reglement 2015 wordt momenteel aangepast/Le règlement VMCF 2015 est en train d'être modifié

Nieuwsberichten

 • 02 mei

  Cross Vollezele 2/5 & 3/5

  Op zaterdag 2 en zondag 3 mei zijn we te gast op het gekende heuvelachtig parcours te Vollezele.

  Voor dit weekend geldt een speciaal programma daar de IMBA-wedstrijd MX Open plaatsvindt.

  Op zaterdag gaan we van start om 14u00 en rijden alle jeugdpiloten (1, 2 en 3), en zijn er vrije trainingen voorzien. Uurschema volgt begin volgende week.

  Op zondag is er een aangepast VMCF programma omwille van de IMBA. Alle reeksen komen aan bod met uitzondering van Jeugd 1, 2 en 3. Er is proef voor de zijspannen. Zie uurschema in bijlage.

  Wij hopen op een talrijke opkomst en spannende reeksen.

  Tot in Vollezele!


  Les samedi 2 et dimanche 3 mai, nous vous accueillons au célèbre circuit vallonné à Vollezele.

  Ce weekend-là, il y aura un programme spécial étant donné que les épreuves IMBA MX Open auront lieu.

  Le samedi, nous démarrerons à 14h00 et il y aura des courses pour les catégories des Jeunes (1, 2 et 3° et il y aura des entrainements libres. L’horaire suivra début de la semaine prochaine.

  Le dimanche il y aura un programme VMCF adapté et ce dû à l’IMBA. Courses pour toutes les catégories à l’exception des Jeunes 1, 2 et 3. Epreuves pour les side-cars. Voir horaire plus loin.

  Nous espérons vous accueillir à Vollezele et nous nous attendons à de nombreuses courses captivantes.

  Rendez-vous donc à Vollezele !

  GPS: Langestraat, 1570 Vollezele

  uurschema-horaire-time-schedule 03-05

 • 25 apr

  Belangrijke mededeling - communication importante

  De voorziene proeven op 5 juli die initieel gepland stonden op 28/06 zullen dan toch plaatsvinden op 28/06.
  Een nieuwe kalenderupdate volgt in de week van 10/05.

  Les épreuves prévues le 5 juillet qui étaient initialement planifiées le 28/06 auront quand même lieu le 28/06.
  Un nouveau update du calendrier suivra dans la semaine du 10/05.

 • 24 apr

  Afvaardigingen - Mandats (accords)

  Indien u een afvaardiging nodig heeft, dan dient u dit op ten laatste donderdagmiddag bij Martin Roels aan te vragen.
  Aanvragen die na donderdagmiddag binnenkomen, kunnen niet meer behandeld worden.


  Dank voor uw begrip.

  Si vous avez besoin d'un mandat, vous devez le demander auprès de Martin Roels pour le jeudi midi au plus tard.
  Des demandes après jeudi-midi ne peuvent plus être traîtées.

  Merci de votre compréhension.

 • 18 apr

  Kalender - Calendrier 2015 - update 16/04

  Hierbij vindt u een update van de crosskalender 2015 inclusief de proeven.
  Uiteraard zijn wijzigingen nog mogelijk.

  Belangrijk: Proeven die afgelast worden, vervallen en finales kunnen verplaatst worden bij afgelasting.

  Voici un update du calendendrier cross pour la saison 2015 y compris les épreuves.
  Des changements sont encore possibles.

  Important: des épreuves qui seront annulées, n'auront plus lieu et les finales peuvent être déplacées en cas d'annulation d'un cross.

  voorlopige-vmcf-kalender-calendrier-p...

 • 21 mrt

  oproep aan alle piloten en supporters - appel à tous les pilotes et supporters

  Zoals jullie weten, wordt het steeds moeilijker om een motorcrossterrein en vergunning te verkrijgen en te behouden.

  Voor het verder bestaan van de motorcross te garanderen werden er binnen de UMC nieuwe afspraken gemaakt:

  1) Milieu:
  - Het gebruik van tear-offs wordt overal verboden
  - Afval: gelieve uw afval niet achter te laten op het terrein maar in de daartoe voorziene container te deponeren. Indien er geen container voorzien is, dient u uw afval mee naar huis te nemen.

  2) Veiligheid – Verzekering
  - Vanaf heden dient elke toeschouwer/supporter achter de koorden/nadars te blijven. Dit is belangrijk voor uw eigen veiligheid alsook voor de piloten. Indien een toeschouwer/supporter deze overtreding begaat, kan de reeks stilgelegd worden en wordt er niet meer herstart. Dit is uiteraard nadelig voor de piloten.

  De toekomst van de motorcross hangt dus mede van jullie allen af.
  Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen tellen en hopen nog tal van mooie crossen te kunnen organiseren.


  Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d’obtenir, ou même de maintenir, une licence pour un terrain de motocross.

  Afin de continuer à garantir l’existence du motocross, de nouveaux accords ont été convenus au sein de L’UMC:
  1) Environnement:
  - Il est interdit d’utiliser des « tear-offs » **
  - **Déchets
  : merci de ne pas laisser vos déchets sur le site, mais de les déponer dans le conteneur prévu à cet effet. En cas d’absence d’un conteneur, veuillez reprendre vos déchets à la maison.

  2) Sécurité – Assurance
  - A partir de maintenant, tout spectateur/supporter doit rester derrière les cordes/nadars. C’est non seulement important pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des pilotes. Si un spectateur/supporter commet cette infraction, la course peut être arrêtée et ne reprendra pas. Comme vous le comprendrez certainement, ceci est désavantageux pour les pilotes.

  L’avenir du motocross dépend donc également de vous tous.
  Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration et espérons pouvoir encore organiser beaucoup de motocross.

 • 27 okt

  Belangrijk-Important voor/pour 2015: wijziging nummers/ changement numéros

  NUMMERBORDEN - PLAQUES MINERALOGIQUESS

  Opgepast: voor het seizoen 2015 zullen er wijzigingen zijn wat betreft de nummerbordcijfers.
  Attention: pour la saison 2015, il y aura des changements en ce qui concerne les plaques minéralogiques (les numéros).

  Klik hier voor meer info - Cliquez ici pour plus d'informations

 • 27 okt

  Vergunningsaanvraag - Demande de licence 2015

  Hieronder vinden jullie de prijzen voor de jaarvergunningen 2015.

  Prijs jaarvergunning tot 31/12/14 (inclusief dames & pitbikes): 225€
  Prijs jaarvergunning vanaf 1/01/15: 250€

  In de jeugdklasse is de prijs voor de snelle beslissers 190€ (t.e.m. 31/12/2014) en vanaf 01/01/2015 200€.

  De prijs voor de oldtimer vergunning blijft 150€.

  Download hier je vergunningsaanvraag voor 2015 en schrijf je nu in als je wil genieten van een voordeliger tarief.

  Regel!
  Uw ingevulde papieren en de betaling moeten binnen zijn voor bovenvermelde vooropgestelde data.
  Gelieve uw vergunningsaanvraag op te sturen naar Dhr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 of via email naar [email protected] Reservatie van de nummers dient eveneens te gebeuren bij Dhr Martin Roels op 0478 48 26 37 (gelieve te bellen na 19h00).


  Veuillez trouver ci-après les prix des licences 2015.

  Prix d’une licence annuelle jusqu’au 31/12/2014 (y compris les dames et les pitbikes): 225€
  Prix d’une licence annuelle àpd 1/01/15: 250€

  Le prix d’une licence dans la catégorie “jeune” est à 190€ pour ceux qui se décident rapidement (jusqu’au 31/12/2014). Le prix augmentera à 200€ àpd 01/01/2015.

  Le prix pour la licence oldtimers reste à 150€.

  Téléchargez ici votre demande de licence 2015 et inscrivez-vous maintenant si vous voulez profiter d’un tarif plus avantageux.

  Règle !
  Votre licence, dûment complétée, et le paiement doivent nous parvenir endéans les dates mentionnés ci-dessus.
  Merci d’envoyer votre demande de licence dûment complétée à Mr Martin Roels, P. Christiaansstraat 42, 9290 ou par mail à [email protected] Contactez également Mr Martin Roels au 0478 48 26 pour la réservation de votre numéro (appeler de préférence après 19h00).

 • 05 okt

  Dankwoord-Mot de remerciement

  Beste crossvrienden,

  De laatste cross van het seizoen zit er zopas op. Het was een mooie afsluiter dankzij de teamtrofee.

  Wij wensen jullie allemaal hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid op onze crossen van het voorbije jaar en wij hopen jullie in 2015 opnieuw te mogen verwelkomen in de VMCF.

  Want ja, wij gaan door! En ja, jullie hebben het allemaal zeker en vast opgemerkt: de VMCF staat terug sterk!!
  Uiteraard hebben we dit niet kunnen verwezenlijken zonder jullie, want zonder piloten, zonder toeschouwers, zonder crossfanaten zou er geen cross zijn natuurlijk.
  Daarom nogmaals onze welgemeende dank voor jullie wekelijkse aanwezigheid.

  Wij kijken alvast uit naar volgend seizoen en hopen jullie volgend jaar mooie crossen te kunnen aanbieden.


  Chers amis de cross,

  Le dernier cross de la saison vient de se dérouler. C’était une belle fin grâce au team trophée.

  Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre présence pendant nos événements motocross de cette saison et nous espérons vous accueillir de nouveau en 2015 à la VMCF.

  Et oui, nous continuons ! Et oui, vous l’avez certainement tous remarqué : la VMCF est à nouveau au top !!
  Bien sûr, nous n’avons pas pu réaliser cela sans vous, car sans pilotes, sans spectateurs et sans fans du cross, il n’y aurait évidemment pas de motocross.
  Donc, une fois de plus, nos sincères remerciements pour votre présence chaque semaine.

  Nous nous réjouissons déjà à la prochaine saison et espérons pouvoir vous offrir des beaux cross.

  Sportieve groeten/Salutations sportives

  Het bestuur/Le Comité
  Alain Hoolants - Martin Roels - Eric Rottè

 • 19 dec

  Berichtgeving NIEUW MOTORSPORTSEIZOEN - info NOUVELLE SAISON MOTOCROSS 2014

  Tot op heden is er geen samenwerking meer met VMBB voor het seizoen 2014. De berichtgeving vanuit VMBB aangaande verzekeringsdoeleinden laat heel wat onduidelijkheid bestaan.
  Als zekerheid kunnen we meegeven dat elke organisatie van UMC deelgenoten (VLM, VMCF,
  MC LILLE en AMC GENK), de nodige BLOSO erkende verzekering geniet voor elke sportverzekerden en hun motorcross evenementen. Elke organisatie dient een goedkeuring te dragen van de gouverneur van de provincie. Deze goedkeuring kan enkel bekomen worden indien er een correcte verzekering is afgesloten die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Overheid/BLOSO.
  Vandaar dat ELKE UMC DEELGENOOT zondermeer VOLDOET aan de benodigde VERZEKERING onder VOORWAARDEN zoals opgelegd door de VLAAMSE OVERHEID/BLOSO.
  Verder hoeft geen enkele deelgenoot van UMC zijn verantwoording af te leggen tegenover VMBB, en moet ook de reden van NIET SAMENWERKING niet gezocht worden onder de mantel van verzekeringsdoeleinden, maar heeft het enkel te maken met het feit dat UMC niet aanvaard kon worden als gelijkwaardige partner voor wat betreft motorcross.

  INFO VANUIT UMC DEELGENOTEN (VLM, VMCF, MC LILLE, AMC GENK)

  Voor het seizoen 2014 is er geen mogelijkheid meer tot bijvergunningen, daar er geen verdere samenwerking is met VMBB. Vandaar dat elke mogelijke licentiehouder die een vergunning wenst te onderschrijven bij één van de UMC deelgenoten, een volwaardige vergunning van de desbetreffende federatie/club dient op te nemen.
  Verder wil dit ook zeggen dat er gevolg gegeven moet worden aan de gezamenlijke regelgeving van UMC in verband met maximaal 5 afvaardigingen per seizoen naar een niet UMC organisatie.
  Afvaardigingen dienen enkel aangemaakt te worden als er op de welbepaalde dag een wedstrijd gepland staat voor de UMC licentiehouder.
  Elke UMC licentiehouder is verplicht zijn afvaardigingen tijdig en minstens 2 weken voordien aan te vragen.


  A ce jour, il n’y a plus de collaboration avec la VMBB pour la saison 2014. Les informations venant de la VMMB concernant les assurances laissent apparaître beaucoup d’incertitudes..
  Nous pouvons vous garantir que chaque entité de l’UMC (VLM, VMCF, MC LILLE et AMC GENK), disposent bien de l’assurance BLOSO reconnue et nécessaire pour chaque sportif assuré et leurs événements motocross. Chaque organisation doit obtenir une autorisation du gouverneur de la province. Cette autorisation ne peut être obtenue qu’en cas de la possession d’une assurance qui remplit les conditions imposées par le gouvernement flamand/BLOSO.
  De ce fait CHAQUE ENTITE UMC POSSEDE automatiquement l’ASSURANCE requise dans les CONDITIONS imposées par le GOUVERNEMENT FLAMAND/BLOSO.
  De plus, aucune entité de l’UMC ne doit se justifier auprès de la VMBB. De plus, la raison de la NON-COOPERATION ne doit pas être cherchée dans le domaine des assurances, mais bien dans le fait que l’UMC ne pouvait pas être acceptée comme partenaire équivalent en ce qui concerne le motocross.

  INFO DE LA PART DES ENTITES DE L’UMC (VLM, VMCF, MC LILLE, AMC GENK)

  Etant donné qu’il n’y a plus de collaboration avec la VMBB, il n’est plus possible de prendre des licences “complémentaires” pour la saison 2014.
  C’est pourquoi chaque détenteur potentiel d’une licence qui souhaite en souscrire une auprès d’une entité de l’UMC doit souscrire une licence à part entière de la fédération/club concernée.
  Ceci veut également dire que les règles collectives de l’UMC concernant le maximum de 5 mandats (accords) par saison pour participation auprès d’une organisation non-UMC doivent être respectées.
  Les mandats (accords) doivent uniquement être faits lorsqu’un concours est planifié le jour même pour le détenteur de la licence UMC.
  Chaque détenteur de licence UMC est tenu de faire sa demande de mandat à temps et à heure et minimum deux semaines à l’avance.

 • 28 okt

  Nieuwe regel - Nouveau règle IMBA

  Op de inrichtersvergadering van vrijdag 18 oktober jl. werd een nieuwe regel overeengekomen aangaande de IMBA rijders vanaf 2014.

  Wat is er nieuw voor 2014?
  De piloot die wenst deel te nemen aan de IMBA wedstrijden, moet beschikken over een hoofdvergunning in de VMCF federatie.
  Bovendien moet de piloot MINSTENS de voorziene VMCF proeven rijden in de VMCF federatie (10 proeven + 1 finale: exact aantal nog exact te bepalen).


  Lors de la réunion des organisateurs du vendredi 18 octobre dernier, un nouveau règle pour 2014 a été convenu pour les pilotes participant à l’IMBA.

  Quoi de neuf pour 2014?
  Chaque pilote qui souhaite participer aux concours IMBA doit avoir une licence principale de la VMCF.
  En outre, ce pilote doit AU MOINS disputer les épreuves prévues du championnat de la VMCF (10 épreuves + 1 finale : nombre exact encore à déterminer).

Nieuwsbrief VMCF

 

Volgend event